Nicolas Maigret

Between 0.1

20 października 2004 roku godz. 18

Projekt Between 0.1 wiąże się głęboko z ideą doświadczenia. Nicolas Maigret proponuje odbiorcy doświadczenie fizyczne, aktywną i energetyczną konfrontację z wykreowanym przez siebie środowiskiem. Umożliwia widzowi wzięcie udziału w eksperymencie podważającym wiarygodność percepcji, dzięki tajemniczemu połączeniu pospolitych, znajomych elementów, które stają się niezwykłe. Interaktywny software stworzony przez Maigreta, pozwala na kreowanie oraz manipulowanie w czasie rzeczywistym dźwiękiem i obrazem. Artysta próbuje ustanowić naturalne, organiczne, płynne połączenie pomiędzy rozwijającymi się formami wizualnymi i dźwiękowymi. Skupia się na kombinacji dźwięku i obrazu w oparciu o tradycję kinetic light performance oraz visual music.
Dźwięk i światło, dwa zjawiska o naturze falowej, mają charakter bodźców silnie działajacych na zmysły widza, w ten sposób nakłaniając go do konfrontacji z otoczeniem. "Rodzaj konfrontacji, który chcę tu zbudować, ma przypominać ten, z którym mamy do czynienia stając wobec żywiołów" - mówi Nicolas Maigret. Between 0.1 oprócz dostarczania przyjemności słuchania, ma także wprowadzać widza/słuchacza w pewien szczególny stan towarzyszący doznaniu.
Nicolas Maigret w swojej pracy Between 0.1 inicjuje proces masowego odzyskiwania nieużywanych danych - swego rodzaju - cyfrowego pomostu, z którego generuje rozmaite dźwiękowe i wizualne struktury. W tym procesie "przekładu wbrew naturze" traktuje komputerowy śmietnik jak gotowy, chociaż niezbadany, potencjał audiowizualny (mimo, że jego zawartość, z założenia, nie ma być ani słuchana, ani oglądana). Maigret wydobywa go na powierzchnię w swojej instalacji i performancach, pozwalając zaistnieć w formie wizualnych i dźwiękowych erupcji dwóch zsynchronizowanych objawień tej samej informacji.
Pracę tę można ulokować w tradycji poszukiwań artystycznych, odbywających się na styku tego, co obrazowe, i tego, co dźwiękowe.
Eksperyment Between 0.1 stanowi źródło wielości dźwięków i nietypowych obrazów, których specyfika wiedzie ku nowemu i zarazem pierwotnemu sposobowi odbioru kompozycji. Każdy dźwięk, każdy obraz stają się znowu źródłem zaskoczenia.

kurator: Karolina Łabowicz-Dymanus

Nicolas Maigret urodził się w 1980 roku, jest absolwentem Ecole regionale des Beaux Arts w Besancon, a obecnie studiuje filozofię na Universite de Franche-Comte w Besancon. Wszystkie jego prace łączą sztuki wizualne z dźwiękiem i są wynikiem poszukiwań w zakresie możliwości nowych technologii, muzyki i sztuki konceptualnej.

The work of Nicolas Maigret essentially moves around the idea of the experience. He proposes to the visitor a physical experience, an active and energetic confrontation with the environment. We take part then to a doubt of our perception, by a mysterious link
of common elements become unaccustomed. He essentially uses the sound and light, two vibratory phenomena,
and all ways of tensions that can emerge from there. This type of process confronts the visitor with a kind of activation of the place, and a physical exchange with the visual and the place as a resonant body. "The confrontation I'm trying to build, is like similar the one that one can have facing the natural elements". More than a hearing satisfaction, this work attempt to bring the visitor into a particular state.
With Between 0.1 Nicolas Maigret set up a process of unused data recuperation, a kind of numeric humus, of which he geerates some resonant and visual textures. In this process of translation against nature he considers the computer garbage as an already existing audiovisual potential, but unknown. (At the beginning their content are not makes nor to be seen nor to be hear). He works then to reveal them at the time of installation and performances as resonant and visual bursts, two synchronous revelations of common information. In this sense, his work can appear in a tradition of research on the link of the picture and the sound.
This experimental process is in the same way the source of a multitude of sounds and atypical pictures, whose specificities guide to a new or primitive composition attitude. Every sound, every picture, becomes again source of astonishment.

curator: Karolina Łabowicz-Dymanus