Usługa języka migowego
A A A
Instagram Facebook YouTube

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Galerii XX1

Galeria XX1 Mazowieckiego Instytutu Kultury zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.galeriaxx1.pl

Data publikacji i aktualizacji: 10 marca 2023

Data publikacji strony internetowej: 8.11.2012

Oświadczenie sporządzono 30 września 2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Częściowa dostępność wynika z niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nie wszystkie zdjęcia posiadają opis alternatywny,
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
 • na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/pl/kategoria-tematyczna/dostepnosc-wcag

 

Informacja dla użytkowników z niepełnosprawnościami

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.

Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.

Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok

[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok

[SHIFT] oraz [-] aby pomniejszyć widok.

Dostępność strony internetowej

Dokładamy wszelkich starań, aby każda osoba korzystająca z naszego serwisu internetowego, miała dogodny dostęp do zamieszczonych w nim informacji i materiałów multimedialnych.

Osoby niesłyszące i słabosłyszące

Do wszystkich materiałów wideo staramy się dodawać napisy oraz zamieszczać zapowiedzi wydarzeń z tłumaczeniem na polski język migowy.

Osoby niewidome i słabowidzące

Wiele spośród stron serwisu posiada strukturę nagłówkową, która umożliwia szybkie przejrzenie strony bez konieczności czytania jej całej treści.

Zadbaliśmy o wysoki kontrast treści oraz o to, aby nawet przy dużym powiększeniu widoku wszystkie funkcje i informacje były nadal dostępne.

Osoby, które nie korzystają z myszki

Większość informacji i funkcjonalności serwisu jest dostępnych za pomocą samej klawiatury.

Przy nawigacji za pomocą klawiatury pierwszym linkiem na każdej stronie jest „Przejdź do treści” – pozwala on szybko pominąć menu strony.

Wszyscy użytkownicy

Pamiętamy, że z dostępności korzystają tak naprawdę wszyscy. Dlatego dbamy również o czytelność – staramy się odpowiednio formatować teksty, w tym stosować wyróżnienia i możliwie krótkie akapity.

 

Dostępność architektoniczna

Adres: Galeria XX1, Al Jana Pawła II 36, 00-141 Warszawa

Opis dostępności:

 • przed wejściem do galerii na ul. Jana Pawła II znajdują się 2 miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami w odległości ok. 50 m
 • Przy drzwiach wejściowych jest zainstalowany dzwonek na wysokości 93 cm
 • Główne drzwi wejściowe do galerii mają szerokość 90 cm. Istnieje możliwość otworzenia drugiego skrzydła, wtedy szerokość wejścia wynosi 130 cm
 • podłoga galerii jest na poziomie chodnika, drzwi nie posiadają progu
 • Galeria nie posiada toalety dla osób z niepełnosprawnościami
 • Galeria posiada dwie sale wystawowe, szerokość korytarza prowadzącego do mniejszej sali wynosi 105 cm, szerokość wejścia do niej wynosi 100 cm
 • Osoby z niepełnosprawnością wzroku mogą wejść do galerii z psem asystującym.
 • Galeria nie posiada pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Brailla
 • Na stronie galerii www.galeriaxx1.pl i na miejscu w galerii można skorzystać z wideotłumacza polskiego języka migowego (MIGAM)
 • wybrane oprowadzania po wystawach w galerii odbywają się z tłumaczeniem PJM na żywo

           

Dojazd do Galerii XX1

komunikacją miejską:

 • Galeria znajduje się nieopodal skrzyżowania Alei Jana Pawła II i al. Solidarności, gdzie znajdują się przystanki: Kino Femina

Uwaga: dostęp do przystanków za pomocą przejść dla pieszych w poziomie.

samochodem:

 • Al. Jana Pawła jest dwukierunkowa, wzdłuż ulicy znajdują się płatne miejsca parkingowe.
 • Przed budynkiem galerii są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Dane kontaktowe w sprawie strony internetowej

W przypadku problemu z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z:

Elizą Nadulską lub Agnieszką Rogóz email: xx1@mik.waw.pl, tel. 22 620 78 72

Koordynator dostępności w Mazowieckim Instytucie Kultury

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności i  koordynator do spraw dostępności w Mazowieckim Instytucie Kultury: Magdalena Ptak m.ptak@mik.waw.pl tel. 601 669 440.

Na podany adres email można kierować także wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać prośby o zapewnienie dostępności.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.